മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകൾ
നവംബർ 07 , 2017

വെള്ളത്തുള്ളികൾ മുഖത്തു പതിച്ചപോഴാണ് അവൾ മയക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നത്. ബസ്സ് കുന്ദoകുളം കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. ഇനിയും മൂന്നു മണിക്കൂറെടുക്കും എറണാകുളത്തെത്താൻ. സീറ്റിൽ നേരെയിരുന്ന അവൾ കൈയ്യിലെ ബാഗ് തുറന്നു.അതിൽ നിന്നും ആ invitation card പുറത്തെടുത്തു............ . ജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത അദ്ധ്യായം ഈ വരുന്ന...

മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ന്യായാധിപൻ
നവംബർ 11 , 2017

കാൽപാദങ്ങളിൽ തണുപ്പ്‌ തട്ടിയപ്പോൾ അവൻ പയ്യെ കണ്ണു തുറന്നു ചുറ്റും മേഘങ്ങൾ മാത്രം. വെളിച്ചം കൊണ്ട് അവൻ കണ്ണുകൾ തിരുമി വീണ്ടും നോക്കി അവൻ എഴുന്നേറ്റ് മേഘങ്ങളിലൂടെ നടന്നു . മേഘം തെന്നി മാറുമ്പോൾ, വീണു പോകുമോ എന്നു അവൻ ഭയപ്പെട്ടു....

top